top of page

Contactgegevens

Ordners-blauw-stapel-1024x683.jpg

Algemene voorwaarden - Karakter Theaterproducties

Artikel 1. Toepasselijkheid

  

1.   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Karakter, gevestigd te Westwoud en wederpartijen verder te noemen “opdrachtnemer”. Dit betreft te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

 

2.   In deze algemene voorwaarden wordt met "de opdrachtgever/klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via Karakter producten en/of diensten afneemt en/of koopt.

 

3.   Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

4.   De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Karakter voor de uitvoering waarvan door Karakter derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 2. Totstandkoming, wijziging en intrekking van overeenkomst voor opdracht

 

- Totstandkoming - 

 

1.   Karakter beschouwt als haar opdrachtgever/klant degene die de opdracht aan Karakter heeft gegeven. Tenzij deze daarbij uitdrukkelijk schriftelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde. Mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Karakter zijn verstrekt.

 

2.   De opdrachtgever/klant is verplicht de juiste gegevens aan Karakter te verstrekken omtrent contactpersonen, organisatiegegevens en woon/vestiging gegevens.

 

3.   Alle offertes van Karakter zijn vrijblijvend gedurende een periode van twee weken (14 dagen), in welke vorm ook gedaan. Alle prijsopgaven en offertes worden exclusief BTW getoond, tenzij anders is aangegeven en aangeduid met BTW hoog of laag.

 

4.   De overeenkomst wordt aanvaard door schriftelijke (opdracht)bevestiging van de opdrachtgever/klant, als actie op de gegeven offerte van Karakter. Indien er geen offerte is uitgebracht, door schriftelijke bevestiging van een door de klant verstrekte opdracht geldt in uitzondering de mondelinge afspraak.

 

5.   Indien opdrachtgever en klant niet dezelfde persoon zijn, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de correcte nakoming van alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden door klant. Opdrachtgever dient er in dat geval voor zorg te dragen dat klant kennis neemt van deze algemene voorwaarden en zich aan de bepalingen van de algemene voorwaarden houdt.

 

6.   Ieder handelen van klant in strijd met de algemene voorwaarden, wordt beschouwd als een handeling van opdrachtgever en Karakter zal in dat geval de opdrachtgever aansprakelijk stellen voor alle schade die Karakter als gevolg daarvan lijdt.

 

7.   Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten, de bijlagen daarbij en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Karakter.

8.   Indien opdracht een enkele of reeks workshop(s) betreft dient vooraf afstemming plaats te vinden over een minimum en maximaal aantal deelnemers. Karakter vormt in deze afstemming de leidende partij. 

- Wijziging - 

 

 9.    Karakter behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in planning en werkzaamheden indien activiteiten of productie geheel of gedeeltelijk geen doorgang kunnen vinden door het uitvallen van de producent, faciliteiten, locatie, indien het minimum aantal deelnemers niet wordt gehaald of door externe factoren. Vanzelfsprekend zal Karakter te allen tijde hierover in samenspraak beslissen met opdrachtgever en direct betrokkenen.

10.    Indien door omstandigheden werkzaamheden, planningen of productietermijnen verlengd dienen te worden draagt de opdrachtgever verantwoordelijkheid voor het verlengen van de overeenkomst. De overeenkomst kan om deze redenen niet worden ingetrokken. Indien opdrachtgever verlenging niet ter sprake brengt, zal de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden, stilzwijgend worden verlengd.

 

11. Karakter behoudt zich het recht voor cursisten voor workshops te weigeren en bepaalt zelf welke cursisten worden toegelaten. Daarbij geldt onder andere dat cursist aantoonbaar over de kwaliteiten beschikt die voor het volgen van de cursus noodzakelijk zijn en overigens ook voldoet aan de eisen die ten aanzien van het (begin) niveau gesteld worden.

 

11. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Karakter ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 

- Intrekking - 

12. Indien de opdrachtgever/klant na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Karakter gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst, de opdracht

 

- Verwachting -

 

1.   Karakter is gehouden de opdracht, naar beste weten en kunnen, met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever/klant gespecificeerd doel en door de cursist geïnformeerd doel. Er is sprake van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatverplichting.

 

2.   Karakter zal alle door de opdrachtgever/klant/cursist beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.

 

3.   Karakter staat niet in voor de juistheid van de door de opdrachtgever/klant/cursist aan Karakter verstrekte gegevens en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien Karakter vasthoudt aan de door de opdrachtgever/klant/cursist verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

 

- Uitvoering -

 

4.   Uitvoering vindt plaats volgens de geldende overeenkomst voor opdrachtgever/klant, in tweevoud getekend. Indien de opdrachtgever/klant op het overeengekomen moment van afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, is Karakter gerechtigd de producten en/of diensten in rekening en risico van de opdrachtgever/klant te brengen.

5.   Uitvoering van workshops vindt plaats volgens de geldende betaling voor cursist voorafgaand het deelnemen aan de cursus. Indien de cursist op het overeengekomen moment van afname weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de uitvoering, is Karakter gerechtigd de producten en/of diensten in rekening en risico van de cursist te brengen en treed Artikel Ontbinding en beëindiging in.

 

6.   Diensten gelden als geleverd, zodra Karakter de opdrachtgever/klant ervan in kennis heeft gesteld dat de diensten, al dan nog in lopend of als afgerond kunnen worden beschouwd.

 

7.   De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Karakter steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 

Artikel 4. Tarieven

 

1.   Alle tarieven zijn in euro’s en worden exclusief BTW getoond, tenzij anders is aangegeven en aangeduid met BTW hoog of laag die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Karakter aan de opdrachtgever/klant te leveren producten en/of diensten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de opdrachtgever/klant.

 

 

2.   De in de aanbiedingen van Karakter weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt is Karakater gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de opdrachtgever/klant het recht de overeenkomst voor opdracht binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Artikel 5. Betaling

 

- Betaling door gebruik factuur

 

1.   Betaling voor opdrachtgever/klant dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever/klant is niet gerechtigd om enige vordering op Karakter te verrekenen met de door Karakter in rekening gebrachte bedragen.

 

2.   Karakter heeft het recht om af te leveren of geleverde producten en/of diensten per deellevering te factureren.

 

3.   Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Karakter aangewezen bank- of girorekening. Karakter heeft het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst voor opdracht zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst voor opdracht door Karakter, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Karakter is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Karakter bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever/klant aansprakelijk voor de daaruit voor Karakter voortvloeiende schade.

 

4.   Karakter is gerechtigd de afgifte van producten en/of diensten die zij voor de opdrachtgever/klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de opdrachtgever/klant aan Karakter verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

 

5.   Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de opdrachtgever/klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever/klant is aan Karakter vanaf dat moment vijf-en-veertig euro als standaardvergoeding, daarnaast een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.

 

6.   Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de opdrachtgever/klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de opdrachtgever/klant aan Karakter verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Karakter buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Karakter om schadevergoeding te vorderen.

 

7.   Onverminderd de overige rechten van Karakter uit hoofde van dit artikel, is de opdrachtgever/klant jegens Karakter gehouden om de incassokosten te vergoeden die Karakter heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

 

8.   De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

 

Artikel 6. Garantie

 

1.   Karakter is gehouden de opdracht, naar beste weten en kunnen, met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever/klant gespecificeerd doel en door de cursist geïnformeerd doel. Er is sprake van een inspanningsverplichting, niet van een resultaatverplichting.

 

2.   Indien door Karakter aan de klant/opdrachtgever garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren producten en/of diensten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant/opdrachtgever kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant/opdrachtgever geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

 

3.   Indien een beroep op garantie van de klant/opdrachtgever gegrond zou zijn, zal Karakter de te leveren producten of diensten -naar de keuze van gebruiker- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant/opdrachtgever aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien Karakter de klant/opdrachtgever mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant/opdrachtgever de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Karakter.

 

4.   Alle eventuele garantieverplichtingen van Karakter vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant/opdrachtgever of door de klant/opdrachtgever ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant/opdrachtgever of een derde zonder toestemming van Karakter wijzigingen in de door Karakter geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 

Artikel 7. Klachten

1.   Eventuele klachten over een door Karakter geleverd producten en/of diensten, dienen terstond door de klant/opdrachtgever aan Karakter schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien veertien dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant/opdrachtgever Karakter, binnen twee dagen nadat het gebrek aan de klant/opdrachtgever bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

Artikel 8. Auteursrecht, eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom en aanverwante rechten

 

- Auteursrecht en eigendomsvoorbehoud

 

1.   Alle door Karakter te leveren en geleverde producten en/of diensten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Karakter, zolang de opdrachtgever/klant enige vordering van gebruiker, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

 

2.   De opdrachtgever/klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en diensten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Karakter te bewaren.

 

3.   De opdrachtgever/klant vrijwaart Karakter tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst voor opdracht. Het afdragen van auteursrechten aan Buma komt geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

4.   De opdrachtgever/klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en diensten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever/klant plaatsvindt.

 

5.   Indien de opdrachtgever/klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Karakter tekort schiet of Karakter op goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever/klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Karakter gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten en/of diensten terug te nemen.

 

6.   De opdrachtgever/klant zal Karakter te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Karakter. Na terugneming zal de opdrachtgever/klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Karakter was overeengekomen.

 

- Intellectueel eigendom en aanverwante rechten zoals portretrecht

 

7.   Voor alle opnames tijdens de opdracht door opdrachtgever en/of medewerker op beeld en/of geluidsdragers berust het auteursrecht alsmede alle andere rechten van intellectuele eigendom bij Karakter, mits Karakter hoofd- of deels artistiek eigenaarschap van de opdracht draagt, dat wil zeggen: regie en/of artistieke leiding. 

 

8.   Door ondertekening van de offerte/het inschrijfformulier draagt opdrachtgever/cursist alle rechten tot openbaarmaking, herhaling, vastlegging, verveelvoudiging en verspreiding van zijn/haar bijdrage over aan Karakter. Onder bijdrage wordt verstaan het leveren van prestaties n.a.v. repetities, workshops of uitvoeringen.

 

9.   Opdrachtgever/cursist verleent aan Karakter het onvoorwaardelijke recht de prestatie/uitvoering van opdrachtgever/cursist te exploiteren, op welke wijze dan ook, heden of in de toekomst bekend. Onder exploitatie wordt onder meer begrepen alle rechten betreffende openbaarmaking en verveelvoudiging van de opname van de werkzaamheden/prestatie/uitvoering van de opdrachtgever/cursist, al dan niet in bewerkte vorm, het reproduceren/bewerken van de opname van de werkzaamheden/prestatie/uitvoering, het samplen en/of playbacken en/of nasynchroniseren daarvan, het (doen) uitgeven van alle breedteformaten film, videobanden en – cassettes, videoplaten, DVD, CD's, Cd-video's, Cd-i, geluidsbanden, films, band-dia, fotografieën, holografieën, driedimensionale afbeeldingen, digitale en computervastleggingen en weergaven daarvan, en andere beeld- en geluidsdragers, zoals breedbeeld HDTV, Cd-rom, SMS, MMS, WAP, GPRS,

interactieve TV met daarop de opname van de werkzaamheden/prestatie/uitvoering of een reproductie/bewerking daarvan, het (doen) verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren, interactieve gebruik via digitale netwerken of anderszins verspreiden van de werkzaamheden/prestatie/uitvoering of reproductie/bewerking daarvan, dan wel het voor die doeleinden uitvoeren, aanbieden of in voorraad hebben, het (doen) uitzenden op welke wijze en hoe vaak dan ook of anderszins openbaar maken of verveelvoudigen, op welke manier dan ook, van de opname van de werkzaamheden/prestatie/uitvoering of een reproductie/bewerking daarvan.

 

10. Karakter of diens wettige erfgenamen of anderszins rechthebbenden alleen heeft/hebben het recht de in dit artikel bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, c.q. ter zake daarvan licenties te verstrekken aan derden.

 

Artikel 9. Ontbinding en beëindiging

 

1.   De opdrachtgever/klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst voor opdracht niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de opdrachtgever/ klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

 

2.   Nog uit te voeren opdrachten kunnen kosteloos door de opdrachtgever/klant worden ingetrokken, mits Karakter hiervan minimaal twee werkdagen (48 uur) voor de geplande uitvoering van de opdracht, schriftelijk op de hoogte is gebracht. Bij intrekking later dan twee dagen (48 uur) voor de geplande uitvoering van de opdracht, is de opdrachtgever/klant betaling van het gehele zoals in de oorspronkelijke overeenkomst voor opdracht vermelde honorarium verschuldigd.

 

3.   Indien een opdracht door de opdrachtgever/klant wordt ingetrokken, is deze betaling reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde werkzaamheden voor het overige gedeelte.

 

4.   In geval van verzuim van de opdrachtgever/klant is Karakter gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst voor opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever/klant en/of het door de opdrachtgever/klant eventueel aan Karakter verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

 

5.   Karakter is bevoegd de overeenkomst voor opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de opdrachtgever/klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van diens vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Karakter zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 11. Overmacht zijdens Karakter

 

1.   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Karakter geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Karakter niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daardoor worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: brand, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

 

2.   Tijdens de overmacht, waarvan deze langer dan zestig minuten beslaat, worden de verplichtingen van Karakter opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Karakter niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

3.   Indien Karakter bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is Karakter gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. leverbare dienst of product afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever/klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1.   Karakter is op geen enkele manier aansprakelijk voor het door deelnemers/cursisten opgelopen letsel tijdens of na de repetitie. Karakter is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever/klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Karakter.

 

2.   De opdrachtgever/klant is verplicht zorg te dragen voor de ruimtes en materialen die tijdens de door Karakter verzorgde diensten gebruikt worden. Afspraken over materialen en overige eisen aan de ruimte(s), worden schriftelijk vastgelegd. Karakter is onder geen beding aansprakelijk voor schade, dan wel voor het niet naar behoren verlopen van de geplande activiteiten, als gevolg van slecht functionerend of op enigerlei wijze gevaarlijk materiaal, afwezigheid van materialen, of gebreken aan de ruimte en haar faciliteiten, waaronder hygiëne.

 

3.   De totale aansprakelijkheid van Karakter zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Karakter aan de opdrachtgever/klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

4.   Karakter is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de opdrachtgever/klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Artikel 13. Schade of verlies goederen 

 

1.   Karakter is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van of schade aan persoonlijke goederen van deelnemer/cursist, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld zijdens Karakter.

 

2.   Deelnemer/cursist staat ervoor in dat de door hem/haar mee te nemen zaken die nodig zijn voor het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden zich in goede staat bevinden en voldoen aan normaal te stellen veiligheidseisen. Deelnemer/cursist draagt zelf zorg voor afdoende verzekering van deze zaken.

3.   Indien sprake is van schade of verlies aan door Karakter ingebrachte goederen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht is Karakter gerechtigd deze schade te verhalen bij opdrachtgever/klant/deelnemer. Opdrachtgever/klant/deelnemers is verplicht deze schadevergoeding te behandelen en te voldoen op basis van het door Karakter aangeleverde bewijs en waardeberekening.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

 

1.   Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

2.   Op een met Karakter gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

 

3.   Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

bottom of page